อังการกี สันคสติ จตุรถี Angarki Sankashti Chaturthi
Angarki Sankashti Chaturthi
อังการกี สันคสติ จตุรถี
ทำไม จึงกราบไหว้พระคเณศในวันอังคารเป็นพิเศษ
ทำไม จึงกราบไหว้พระคเณศในดิถี ขึ้น-แรม 4 ค่ำ เป็นพิเศษ
จากคัมภีร์ศรีคเณศปุราณะ อัธยายะที่ 60
"ความยิ่งใหญ่ของดิถี ขึ้น 4 ค่ำ แห่งวันอังคาร"
วันอังการกิสันคสติจตุรถี
ปีนี้ 2564 นี้ มีทั้งหมด 3 วัน ได้แก่ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งบางปี อาจไม่มีวันอังการกี เลย บางปีอาจมี แค่ วันเดียว
ตามคัมภีร์ที่ระบุไว้นั้น เชื่อว่าหากปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดในวัน อังการกิสันคสติจตุรถีนี้แล้ว
การปฏิบัติ 1 วัน จะเท่ากับทำมา 1 ปี


วันอังการกี สันคสติ จตุรถี ('Angarki Sankashti Chaturthi' )
ถือเป็นวันพิเศษ ที่ดี ที่จะทำการบูชาพระคเณศอย่างเป็นพิเศษ
เนื่องด้วย เป็นวัน อังการกี สันคสติจตุรถี ('Angarki Sankashti Chaturthi' )
ผู้ที่นับถือต่อองค์พระคเณศ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการนมัสการพระพิฆเนศและถือศีลอดในวันนี้จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความปรารถนาทั้งหมด Angarki Chaturthi จึงเป็นวันที่ดีที่สุดในการบูชาองค์พระคเณศเป็นพิเศษ มีการอธิบายไว้ในตำนานของชาวฮินดูว่า พระพิฆเนศอวยพรให้พระมังคละ (พระอังคาร)ในวันนี้ให้ได้รับพรอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นผู้ถือศีลอดในวันนี้จะได้รับพรจากทั้งพระพิฆเนศและพระอังคาร บุคคลที่บูชาพระคเณศในวันนี้จะไม่ประสบปัญหาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุข สมหวังดั่งตั้งใจ


ขั้นตอนในการปฏิบัติขอพรต่อองค์พระคเณศมีดังนี้
1.อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด สวดบูชาองค์พระพิฆเนศ เพื่อขอพรแห่งความสำเร็จ ทำการถือศีลวรัต(อดอาหาร)ตลอดทั้งวัน (ทำในตอนรุ่งอรุณพระอาทิตย์จับเราได้ขอบฟ้า จนถึงสนธยาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า) จึงออกจากการถือศีลได้ (สำหรับคนที่สะดวกทำจริงๆ) *** หากไม่สะดวกที่จะถือศีลอด อาจจะทานเจ หรือมังสะวิรัติ ก็ได้ ***ทำเท่าที่ทำได้***
2.ทำบูชาองค์พระพิฆเนศ ด้วยการเอ่ยพระนาม 21 พระนาม และบทสรรเสริญต่างๆ
4.ถวายเครื่องบูชาต่างๆ ต่อองค์พระคเณศ ผลไม้ ขนมหวาน ขนมลาดู โมทกะ น้ำ น้ำหวาน นม น้ำผึ่ง นมเปรี้ยว น้ำตาล หรือน้ำอ้อย ถวายใบพลู หมาก ข้าวสาร ผงจันทร์ ผงกุมกุม ผงซิดู ดอกไม้ และหญ้าแพรก ต่อองค์พระคเณศ (เอาเท่าที่เราสามารถหาได้)

5.อารติ ขอพรองค์พระคเณศโดยการวนไฟหน้าเทวรูปตามเข็มนาฬิกา

6.อธิฐานขอพร

7. นำขนมลาดู ผลไม้ แจกจ่าย ต่อผู้คน เพื่อความเป็นมงคล

____________________________गणेश एकविंशति नामावली
คเณศ เอกวิมศติ นามาวลี ( 21 พระนามแห่งพระคเณศ)
ॐ सुमुखाय नमः। - โอม สุมุขายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีพระพักตร์อันงดงามยิ่ง)
ॐ गणाधीशाय नमः। - โอม คะณาธีศายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้เป็นนายแห่งคณะบริวารของพระศิวะ)
ॐ उमा पुत्राय नमः। - โอม อุมา ปุตรายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้เป็นบุตรแห่งพระอุมาเทวี)
ॐ गजमुखाय नमः। - โอม คะชะมุขายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีพระพักตร์เป็นช้าง)
ॐ लम्बोदराय नमः। - โอม ลัมโพทะรายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีพระอุทรอันใหญ่ยิ่ง)
ॐ हर सूनवे नमः। - โอม หะระ สูนะเว นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้เป็นบุตรแห่งพระศิวะ)
ॐ शूर्पकर्णाय नमः। - โอม ศูรปะกรรณายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีพระกรรณอันใหญ่ยิ่ง)
ॐ वक्रतुण्डाय नमः। - โอม วะกระตุณฑายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีงวงอันคดโค้ง)
ॐ गुहाग्रजाय नमः। - โอม คุหาคระชายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีพระสุรเสียงอันหนักแน่น)
ॐ एकदन्ताय नमः। - โอม เอกะทันตายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีงาเพียงข้างเดียว)
ॐ हेरम्बराय नमः। - โอม เหรัมพะรายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้ที่ได้รับความรักยิ่งจากพระมารดา)
ॐ चतुर्होत्रै नमः। - โอม จะตุรโหไตร นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีสี่พระกร)
ॐ सर्वेश्वराय नमः। - โอม สรรเวศวะรายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลทั้งหมด)
ॐ विकटाय नमः। - โอม วิกะฏายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้น่าเกรงขามยิ่ง)
ॐ हेमतुण्डाय नमः। - โอม เหมะตุณฑายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้สถิตอยู่ ณ เทือกเขาหิมาลัย)
ॐ विनायकाय नमः। - โอม วินายะกายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง)
ॐ कपिलाय नमः। - โอม กะปิลายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีผิวกายสีทองอร่าม)
ॐ वटवे नमः। - โอม วะฏะเว นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีความรวดเร็วดุจสายลม)
ॐ भाल चन्द्राय नमः। - โอม ภาละ จันทรายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้มีดวงจันทร์อยู่บนพระนลาฏ)
ॐ सुराग्रजाय नमः। - โอม สุราคระชายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์)
ॐ सिद्धि विनायकाय नमः। - โอม สิทธิ วินายะกายะ นะมะหะ
(ขอน้อมบูชาต่อพระผู้เป็นใหญ่แห่งความสำเร็จทั้งปวง)
---------------------------------------------------------.
.
____________________________
.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยม