คณปติเทพ 108 พระนาม

คณปติเทพ 108 พระนาม


พระนามและรูปแห่งองค์ พระคณปติ  108  พระนาม 


  หมายเหตุหากต้องการสวดพระนามของ คณปติเทพ หรือพระคเณศ 
ผู้สวดบูชาต้องขึ้นต้นด้วย “โอม” และ ลงท้ายด้วย “นะมะหะ” 
1.     วินายกายะ      - พระผู้ให้การช่วยเหลือปกป้องต่อสวรรค์ 
2.     วิฆณราชายะ     - พระผู้ขจัดอุปสรรคทั้งหลาย 
3.     โศริปุปุตรายะ     - พระโอรศแห่งพระแม่อุมา – โครี  
4.     พระคเณศวรายะ      -  เทพเจ้าแห่งคณะบริวาร 
5.     พระสกันทานุชายะ  - พระเชษฐาพระสกันทกุมาร ,สุพรหมมันยะ    
6.     พระอวัยยาน           - พระผู้ซึ่งไร้รูปร่าง    
 7.     พระพูตายะ         - พระผู้มีความรู้สึกอันบริสุทธิ์ 
8.     พระทักศาธยักศายะ  - เทพเจ้าแห่งพระปชาบดีแลเหล่าบรรพบุรุษ 
9.     พระทวิชปริยายะ      - พระผู้เป็นที่รักซึ่งถือกำเนิดสองครั้ง 
10. พระอัคนิครวัจหิเท     - พระผู้ทำลายความอวดหยิ่งแห่งพระอัคนีเทพ 
11. พระอินทรศรีปรทายะ      - พระผู้คุ้มครองรักษาทระพย์สมบัติของพระอินทร์  
12. พระนิพลปรทายะ     - พระผู้ประทานพรที่ดีเลิศ  
13. พระสวะ สิทธิปรายกกายะ- พระผู้ประทานพลังอำนาจสูงสุดทั้งหมด 
14. พระศรวัฒนยายะ - พระโอรสแห่งพระศิวะเทพ  
15. พระศรวริปริยายะ      - พระโอรสแห่งพระแม่ศักดิอุมา  
16. พระสรวัฒมกายะ    - พระผู้ได้รับความเคารพยิ่งใหญ่ทั้งหมด   
17. พระศรีษติกธเตร        -   พระผู้สร้างจักรวาล 
18. พระเววานิการจิตายะ    -   พระผู้ได้รับการกราบไหว้บูชาจากเทวะทั้งหมด 
19. พระศิวายะ     -   พระผู้เป็นองศ์พระศิวะเทพ 
20. พระศุธิปริยายะ       -   พระผู้ประทานซึ่งความรู้ ความฉลาดแก่สาวก 
21. พระศานตายะ  -   พระผู้ประทานซึ่งความสงบสุข   
22. พระพรหมจาริเน   -   พระผู้ทรงถือเพศพรต 
23. พระคชานายะ     -   พระผู้มีเศียรเป็นช้าง 
24. พระทไวมาตุรายะ    -   พระผู้มีมารดา 2 พระองค์    
25. พระมุนิสตุคยายะ        -  พระผู้ทรงได้รับการกราบไหว้จากเหล่าฤษี   
26. พระภัคตวิฆนวินาศิเน   -  พระผู้ทำลายความทุกข์ร้อนของสาวกของพระองค์   
27. พระเอกทันตายะ      -  พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพลังอำนาจ 
28. พระจตุรพาหเว           -  พระผู้มี 4 กร 
29. พระศักดิสัมยุตายะ        -  พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพลังอำนาจ  
30. พระจตุรายะ -  พระผู้เป็นยอดปัญญา   
31. พระลัมโพทรายะ -  พระผู้มีพุงใหญ่โตดั่งจักวาล 
 32. พระศรุปกรนายะ  -  พระผู้มีใบหูอันใหญ่โต   
33. พระเหรัมบายะ -   พระผู้เป็นเทพเจ้าพระองค์แรกแห่งการกราบไหว้บูชาทั้งหมด    
34. พระพรหมวิตตะมายะ  -    พระผู้เป็นพราหมณ์สูงสุด   
35. พระลีลายะ        -   พระผู้ทรงมีลีลาแห่งสวรรค์ 
36. พระพหะปัตเย   -   พระผู้ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งดวงดาวทั้งหลาย 
37. พระกามิเน      -  พระผู้ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก 
38. พระโสมสุรยาคนิ  -   พระทรงมีตรีเนตรเป็นพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเพลิง 
39. พระปาศานกุศัทรายะ      -  พระผู้ทรงถือบ่วงบาศก์และขอช้างเป็นอาวุธ 
40. พระสิทธิ วินายัก  -   พระผู้ทรงอยู่เหนือคุณลักษณะทั้ง 3 ประการของธรรมชาติ 
41. พระสิทธิ วินายัก   -   พระผู้ทรงอำนาจและให้การปกป้องโลกสวรรค์  
42. พระนิรันชนายะ      -   พระผู้ไร้ซึ่งรูปลักษณะ 
43. พระอักลัมศายะ   -   พระผู้ทรงเป็นอิสระจากมลทินทั้งปวง 
44. พระสวยัมสิทธารจิตปทายะ-   พระผู้ได้รับกากราบไหว้บูชาจากคนที่ดีเลิศทั้งหมด 
45. พระพิชปุรกายะ   -   พระผู้ทรงเป็นรากฐานแห่งจักรวาล  
46. พระอายักตายะ   -   พระผู้ไม่มีการเปิดเผย  
47. พระวรทายะ  -   พระผู้ประทานพรยิ่งใหญ่ทั้งหมด  
48. พระวิทยศปริย   -   พระผู้ประทานความรักเอ็นดูแห่งคนฉลาด 
49. พระศัษวตายะ   -   พระผู้ทรงเป็นอมตะ 
50. พระกฤติเน   -   พระผู้ทรงสร้างปัญญายิ่งใหญ่แล้ว  
51. พระวิตภายายะ       -   พระผู้ปราศจากซึ่งความกลัว 
52. พระคทิเน          -  พระผู้ทรงถือตะบองใหญ่ 
53. พระจักริเน       -  พระผู้ทรงถือจักร 
54. พระอิศุจาปธรายะ  -   พระผู้ทรงศรแห่งความรัก 
55. พระอัมโยตปลักรายะ -   พระมีพระกรเหมือนดอกบัว 
56. พระศริษายะ  -   พระเทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ 
57. พระศรีปตาเย     -   พระผู้ทรงเป็นวิษณุเทพ   
58. พระสตุติหรศิตายะ   -  พระผู้ทรงโปรดด้วยการกล่าวสรรเสริญ 
59. พระกุลทริเภเตร  -  พระผู้ทรงคล้ายกับเทือกเขาอันน่าสะพรึงกลัว 
60. พระชิเต -  พระผู้ทรงผูกมัดที่ยิ่งใหญ่ 
61. พระจันทรจุทายะ -  พระผู้ทรงมีพระจันทร์เสี้ยวประดับอยู่ที่หน้าผากของพระองค์   
62. พระอมเรศวรายะ - พระผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุด 
63. พระนาคยัชโนปวิติเน - พระผู้ทรงมีพญานาคเป็นด้ายสายสิญจน์  
64. พระสริกันตายะ - พระผู้มีพระศออันสวยงาม 
65. พระรมารจิตปทายะ - พระผู้ได้รับการกราบไหว้จากพระราม 
66.  พระวริตเน -  พระผู้ท่องสวดมนต์อันเข้มแข็ง 
67. พระสตุลกันตายะ -  พระผู้มีพระผู้มีศอเป็นช้าง 
68. พระตรยิกรเตร  -  พระผู้สร้าง 3 โลก 
69. พระกวะเย   -  เทพเจ้าแห่งบทกวีที่ยิ่งใหญ่ 
70. พระสามโฆศปริยายะ  -  พระผู้ทรงโปรดด้วยการท่องสวดพระเวททั้งหลาย 
71. พระปุรุโศตมายะ  -  เทพเจ้าแห่งบรรพบุรุษสูงสุด 
72. พระสธุตันทายะ      -   พระผู้มีพระโอษฐ์อันกว้างไกล 
73. พระอัครคันตายะ -   พระผู้เป็นใหญ่สูงสุด 
74. พระครามันยะ -  พระผู้ได้รับการกราบไหว้ในทุกศาสนา 
75. พระคณะปายะ  -  พระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งพระบริวารพระศิวะเทพ 
76. พระสธิรายะ     - พระผู้ทรงมีความมั่นคง 
77. พระวริทธิทายะกายะ  - พระผู้ทรงประทานความร่ำรวย  
78. พระสุภคายะ  - พระผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศ    
79. พระศุรายะ -  พระผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศ 
80. พระวดิศายะ   -  พระประทานวาทศิลป์ที่ดีที่สุด 
81. พระสิทธิทากาย - พระผู้ประทานสิทธิทั้งหมด 
82. พระทุรวาพิลวะปริยายะ  - พระโปรดการบูชาด้วยใบพลูและหญ้าแพรก 
83. พระกานตายะ  - พระทรงเป็นเทพเจ้าของคนทั้งหมด   
84. พระบาปหาริเน  - พระพระผู้ทรงทำลายบาปทั้งหมด 
85. พระสมาหิตายะ   - พระผู้ประทานซึ่งพลามัยที่ดี  
86. พระกฤตาคมายะ  -  พระผู้ปรารถนาดีต่อทุกคน 
87. พระวักรตุนทายะ  - พระผู้มีพระพักตร์เป็นเส้นโค้ง 
88. พระศริปรทายะ    - พระผู้ประทานซึ่งสมบัติที่ยิ่งใหญ่ 
89. พระสมุยายะ - พระผู้ทรงมีแต่ความสงบสุข 
90. พระทักตกานกษิตทานะ -  พระผู้ทรงปรารถนาดีต่อสาวกของพระองค์ 
91. พระอัชยุตายะ  - พระผู้เป็นอมตะ 
92. พระไกวัลยายะ - พระผู้ประทับบนอิสรภาพ   
93. พระสิทธายะ   -  พระผู้เป็นเทพเจ้าที่ดีสุด 
94. พระสุจิทานันทะวิคราหายะ- พระผู้ทรงซึ่งความสัตย์ยิ่งใหญ่ 
95. พระญาณีเน     - เทพเจ้าแห่งโยคะญาณ 
96. พระมายายุกตายะ    - พระผู้ทรงกระทำด้วยพระมายายิ่งใหญ่ 
97. พระทานตายะ   -  เทพเจ้าแห่งทานแลการทำบุญ 
98. พระพรหมมัทเวศ     -  พระผู้ปราศจากความเกลียดชังทั้งหลาย 
99. พระปรมัตจะไทตยะยทายะ-  พระผู้ทรงเป็นสิ่งน่ากลัวต่อเหล่าปีศาจ   
100. พระวยักตทุรัตเย    -   พระผู้ทรงด้วยความสัตย์  
101. พระอรุตกายะ  -  พระผู้ทรงไร้รูปร่าง 
102. พระสรวโตมุขายะ   -  พระผู้ทรงอยู่ทุกหนแห่ง 
103. พระปราติษัทนกโรตสังคะตขลโนตสวายะ- พระผู้ทรงประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาปารวตี 
104. พระสมัสตะ ขัคทาธารายะ - พระผู้ค้ำจุนจักวาลทั้งหมด 
105. พระวรษัก  วาหนายะ    - เทพผู้มีหนูเป็นราชพาหนะ   
106. พระหฤษตะ จิตตายะ     - พระผู้มีความผาสุกตลอดกาล  
107. พระปรสันสันนาตมเม   - พระผู้ประทานพรยิ่งใหญ่    
108. พระศรีวสิทธิปรทายกายะ - พระผู้ประทานอำนาจยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติ 

     การสวดพระนามของ คณปติเทพ หรือพระคเณศ 
ผู้สวดบูชาต้องขึ้นต้นด้วย “โอม” และลงท้ายด้วย“นะมะหะ”       ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สีพระวรกาย ขององค์พระคเณศ

ข้าวสารและธัญพืช